Informace o plánovaných a probíhajících projektech

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2017

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2017

Datum: 24.2.2017

Nejvýznamnějším dlouhodobým projektem, jehož realizace začala v minulém roce a který v současnosti naplno probíhá, je komplexní modernizace tepelného zdroje Ostrovské teplárenské, a.s., tedy vlastní teplárny. Potřeba modernizace je mj. dána stářím stávajících technologií, nevyhovující výkonovou skladbou kotlových jednotek a také novou legislativou, která přináší vyšší požadavky na úroveň energetických zařízení. Většina rozvojových aktivit plánovaných na rok 2017 se váže k tomuto rozsáhlému projektu. Z dlouhodobého hlediska bude rozsah prací a investic realizovaný v roce 2017 největší za celou dobu trvání projektu modernizace zdroje (modernizace zdroje bude dle našich plánů ukončena v r. 2020). Na rok 2017 máme naplánovánu výstavbu 2 nových kotlů. Jeden kotel bude plynový, bude sloužit zejména jako zdroj záložní v případě neplánovaného výpadku ostatních kotlů, a dále jako špičkovací zdroj v době extrémních mrazů. Dokončení plynového kotle plánujeme v průběhu prvního pololetí tohoto roku. Dále nás čeká v roce 2017 výstavba nového uhelného kotle, který bude postaven na pozici jednoho ze stávajících kotlů, a dále výstavba teplovodního akumulátoru tepla. Nasazení těchto technologií umožní efektivnější a ekonomičtější způsob provozování celého zdroje. Dokončení výstavby uhelného kotle a akumulátoru předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2018. Poté bude následovat zkušební provoz těchto zařízení.
Dále v rámci městských rozvodů v letošním roce plánujeme dílčí výměny sekundárních rozvodů a úpravu systému řízení některých výměníkových stanic.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)  – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 4. etapa – Horkovodní přivaděč do města včetně hlavní VS na zdroji – aktualizováno

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 4. etapa – Horkovodní přivaděč do města včetně hlavní VS na zdroji – aktualizováno

Datum: 19. 8. 2014

 

Základní časové údaje
Podání žádosti o dotace na SFŽP – 28. 5. 2014
Obdržení akceptačního listu – 3. 7. 2014
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele – 18. 6. 2014
Otevírání obálek s nabídkami zájemců – září 2014
Podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – předpoklad do 31. 10. 2014
Zahájení prací v teplárně – předpoklad listopad 2014
Zahájení prací ve městě – předpoklad březen–duben 2015
Kompletní dokončení stavby – předpoklad listopad 2015

 

Ostrovská teplárenská, a.s. (OT, a.s.) jako investor požádala v květnu 2014 o finanční podporu v rámci LIX. výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 2, Podoblast podpory 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických zdrojů včetně CZT ve výši 65 mil. Kč. Předpokládaná celková cena díla je odhadnuta na 120 mil. Kč.

Teplofikace 4. etapa je dokončením koncepční změny dodávání tepla do města – přechodu z parního na horkovodní systém. Tato postupná výměna byla zahájena již v roce 1999–2000 realizací I. etapy. Přechodem z parního na horkovodní systém dojde ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a snížení emisní zátěže ovzduší. V průběhu této akce se plánuje položit nové páteřní přívodní horkovodní předizolované potrubí z teplárny k poště na Hlavní třídě a z centrální výměníkové stanice CVS 18 u Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 k budově 1. Ostrovské lékařské spol. s.r.o. a přípojku pro nově vybudovanou výměníkovou stanici pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, která nahradí stávající plynovou kotelnu. Celkově se jedná o trasu v délce necelých 2 kilometrů. Dále se předpokládá výstavba nové centrální výměníkové stanice přímo v areálu teplárny. V rámci této akce budou také rekonstruovány 3 výměníkové stanice (VS) ve vlastnictví OT, a.s. a 2 VS mimo vlastnictví OT, a.s. V dalších 2 VS budou prováděny různé montážní práce.

Obdobné rekonstrukce rozvodů ve městě v takovémto rozsahu se provádí jednou za 30–40 let. Z důvodu takto náročné stavby jsme se rozhodli přesunout pravidelnou letní odstávku na termín od 10. 8. do 14. 8. 2015. V průběhu výstavby bohužel budou nutné další krátkodobé odstávky, které budou maximálně jednodenní a vždy budou v dostatečném předstihu ohlášeny. Tímto se předem omlouváme za případné obtíže. Při přípravě a i při realizaci je a bude kladen maximální důraz na to, aby Vás odběratele zasáhla tato akce co nejméně.

Aktualizace stavu – únor 2015

Na konci roku 2014 byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel TENZA, a.s. Dále byla ze strany Státního fondu životního prostředí schválena a přidělena dotace na tuto akci ve výši přibližně 50% z nákladů. V současné době probíhá projektová příprava, v rámci které se projednává i dopravní řešení v průběhu akce. Po schválení bude dopravní oparření zveřejněno. V lednu byly již zahájeny demontáže a další přípravné práce v areálu teplárny. Zahájení prací na rozvodech ve městě předpokládáme, že budou zahájeny ke konci února nebo začátkem března.

Schéma trasy rekonstruovaných rozvodů - část 1

Schéma trasy rekonstruovaných rozvodů – část 1

mapa trasy 2

Schéma trasy rekonstruovaných rozvodů – část 2

Datum: 29.6.2015

V současné době probíhá výstavba rozvodů na trase ve městě a na jednotlivých výměníkových stanicích. Informace o dopravních omezeních naleznete v samostatném příspěvku v sekci Aktuality.

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)  – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.3 etapa – Rekonstrukce dvou VS včetně přípojek – aktualizováno

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.3 etapa – Rekonstrukce dvou VS včetně přípojek – aktualizováno

Datum: 1. 3. 2014

 

Základní časové údaje
Podání žádosti o dotace na SFŽP – 25. 10. 2013
Obdržení akceptačního listu – 10. 1. 2014
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele – plánováno do konce března 2014
Otevírání obálek s nabídkami zájemců – plánováno polovina května 2014
Podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – plánováno polovina června 2014
Zahájení stavby VS 26 – plánováno červen 2014
Ukončení stavby VS 26 – plánováno říjen 2014
Zahájení stavby VS 28 – plánováno první čtvrtletí 2015
Ukončení stavby VS 28 – plánováno srpen 2015

 

Ostrovská teplárenská, a.s. (OT, a.s.) jako investor požádala v říjnu 2013 o finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, LI. výzva, Prioritní osa 2, Podoblast podpory 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických zdrojů včetně CZT ve výši 6,5 mil. Kč. Předpokládaná celková cena díla je odhadnuta na 12 mil. Kč.

Teplofikace 3.3 etapa je pokračováním koncepční změny – přechodu parního systému na horkovodní a započaté v r. 1999–2000  realizovanou I. etapou. Přechodem parního na horkovodní systém dojde ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a snížení emisní zátěže ovzduší. V průběhu této akce se plánuje zrekonstruovat 2 původní výměníkové stanice ve vlastnictví OT, a.s. a položit nové přívodní předizolované potrubí pro tyto výměníkové stanice.

V roce 2014 od června do října je naplánováno provést rekonstrukci výměníkové stanice VS 26 včetně přípojky a v následujícím roce 2015 VS 28 včetně přípojky. Rekonstrukce budou probíhat mimo topnou sezónu a mimo plánované každoroční odstávky teplárny v termínu 21. 7. – 25. 7. je uvažována maximálně 1 jednodenní odstávka rekonstruovaných výměníkových stanic, která bude dopředu ohlášena. Odběr teplé vody bude tedy mimo výše zmíněné odstávky nenarušen.

Aktualizace stavu únor 2015

V minulém roce (2014) byla zhotovitelem dle plánu položena nová horkovodní přípojka a zrekonstruována první výměníková stanice VS 26 – fotografe z průběhu a po dokončení akce jsou pod článkem. Podaná žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí schválena v plné výši. Akce je přibližně z 50 % dotována.

V letošním roce (2015) bude tato akce dokončena rekonstrukcí druhé stanice VS 28 umístěné v domě Hlavní 696-697. Zahájení prací je dle aktualizovaného harmonogramu plánováno na květen 2015 a ukončení na přelomu srpna a září 2015.

Foto z průběhu realizace

Foto z průběhu realizace

Fotografie VS 26 po dokončení rekonstrukce

 02 VS 26 finále         03 VS 26 finále

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS – aktualizováno

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS – aktualizováno

Datum: 1. 3. 2014

 

Základní časové údaje
Podání žádosti o dotace na SFŽP – 18. 7. 2013
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele – 27. 12. 2013
Obdržení akceptačního listu – 10. 1. 2014
Otevírání obálek s nabídkami zájemců – 10. 2. 2014
Podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – plánováno do 14. 3. 2014
Zahájení stavby – plánováno do 31. 3. 2014
Ukončení stavby – plánováno do 15. 11. 2014

 

Ostrovská teplárenská, a.s. (OT, a.s.) jako investor požádala v červenci 2013 o finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, LI. výzva, Prioritní osa 2, Podoblast podpory 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických zdrojů včetně CZT ve výši 19,8 mil. Kč. Předpokládaná celková cena díla je odhadnuta na 37 mil. Kč bez DPH.

Teplofikace 3.2 etapa je pokračováním koncepční změny – přechodu parního systému na horkovodní a započaté v r. 1999–2000 realizovanou I. etapou. Přechodem parního na horkovodní systém dojde ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a snížení emisní zátěže ovzduší. V průběhu této akce se plánuje zrekonstruovat celkem 7 výměníkových stanic v okolí Lidické ulice, z toho 5 ve vlastnictví OT, a.s. a položit nové přívodní předizolované potrubí pro tyto výměníkové stanice. Celková délka trasy nově pokládaných rozvodů je 1243 m. Dokončením této etapy bude převedeno na horkovodní systém přibližně 90 % tepelných rozvodů ve městě.

V průběhu akce budou rekonstruované výměníky napájeny z provizorního rozvodu. Mimo pravidelnou každoroční pětidenní odstávku v termínu 21. 7. – 25. 7. 2014 se u rekonstruovaných výměníkových stanic předpokládá jedna jednodenní odstávka dodávky tepla pro přepojení na provizorní rozvod.

OT, a.s. také uveřejnila informace o této plánované akci v Ostrovském měsíčníku. Konkrétně v lednovém a v březnovém vydání, ve kterém byl článek věnován dopravním opatřením v průběhu akce. Na obě tyto vydaní odkazují následující internetové odkazy:

Odkaz na lednové vydání Ostrovského měsíčníku: http://www.dk-ostrov.cz/om/1-14.pdf
Odkaz na březnové vydání Ostrovského měsíčníku: http://www.dk-ostrov.cz/om/3-14.pdf

Níže je zobrazen plánovaný plán dopravních opatření uvedený v Ostrovském měsíčníku:

Aktualizace stavu – prosinec 2014

Akce byla v listopadu úspěšně dokončena podle plánu. Podaná žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí schválena v plné výši přibližně 50 % nákladů a ke konci roku 2014 byla dotace proplacena. Děkujeme všem zúčastněným za hladký průběh stavby a všem občanům, kterých se tato akce dotkla, se omlouváme za komplikace, které tato akce nevyhnutelně přinesla.

04 3.2 etapa finále 05 3.2 etapa finále 06 3.2 etapa finále