Informace o plánovaných a probíhajících projektech

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 4. etapa – Horkovodní přivaděč do města včetně hlavní VS na zdroji – aktualizováno

Datum: 19. 8. 2014

 

Základní časové údaje
Podání žádosti o dotace na SFŽP – 28. 5. 2014
Obdržení akceptačního listu – 3. 7. 2014
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele – 18. 6. 2014
Otevírání obálek s nabídkami zájemců – září 2014
Podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – předpoklad do 31. 10. 2014
Zahájení prací v teplárně – předpoklad listopad 2014
Zahájení prací ve městě – předpoklad březen–duben 2015
Kompletní dokončení stavby – předpoklad listopad 2015

 

Ostrovská teplárenská, a.s. (OT, a.s.) jako investor požádala v květnu 2014 o finanční podporu v rámci LIX. výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 2, Podoblast podpory 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických zdrojů včetně CZT ve výši 65 mil. Kč. Předpokládaná celková cena díla je odhadnuta na 120 mil. Kč.

Teplofikace 4. etapa je dokončením koncepční změny dodávání tepla do města – přechodu z parního na horkovodní systém. Tato postupná výměna byla zahájena již v roce 1999–2000 realizací I. etapy. Přechodem z parního na horkovodní systém dojde ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a snížení emisní zátěže ovzduší. V průběhu této akce se plánuje položit nové páteřní přívodní horkovodní předizolované potrubí z teplárny k poště na Hlavní třídě a z centrální výměníkové stanice CVS 18 u Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 k budově 1. Ostrovské lékařské spol. s.r.o. a přípojku pro nově vybudovanou výměníkovou stanici pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, která nahradí stávající plynovou kotelnu. Celkově se jedná o trasu v délce necelých 2 kilometrů. Dále se předpokládá výstavba nové centrální výměníkové stanice přímo v areálu teplárny. V rámci této akce budou také rekonstruovány 3 výměníkové stanice (VS) ve vlastnictví OT, a.s. a 2 VS mimo vlastnictví OT, a.s. V dalších 2 VS budou prováděny různé montážní práce.

Obdobné rekonstrukce rozvodů ve městě v takovémto rozsahu se provádí jednou za 30–40 let. Z důvodu takto náročné stavby jsme se rozhodli přesunout pravidelnou letní odstávku na termín od 10. 8. do 14. 8. 2015. V průběhu výstavby bohužel budou nutné další krátkodobé odstávky, které budou maximálně jednodenní a vždy budou v dostatečném předstihu ohlášeny. Tímto se předem omlouváme za případné obtíže. Při přípravě a i při realizaci je a bude kladen maximální důraz na to, aby Vás odběratele zasáhla tato akce co nejméně.

Aktualizace stavu – únor 2015

Na konci roku 2014 byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel TENZA, a.s. Dále byla ze strany Státního fondu životního prostředí schválena a přidělena dotace na tuto akci ve výši přibližně 50% z nákladů. V současné době probíhá projektová příprava, v rámci které se projednává i dopravní řešení v průběhu akce. Po schválení bude dopravní oparření zveřejněno. V lednu byly již zahájeny demontáže a další přípravné práce v areálu teplárny. Zahájení prací na rozvodech ve městě předpokládáme, že budou zahájeny ke konci února nebo začátkem března.

Schéma trasy rekonstruovaných rozvodů - část 1

Schéma trasy rekonstruovaných rozvodů – část 1

mapa trasy 2

Schéma trasy rekonstruovaných rozvodů – část 2

Datum: 29.6.2015

V současné době probíhá výstavba rozvodů na trase ve městě a na jednotlivých výměníkových stanicích. Informace o dopravních omezeních naleznete v samostatném příspěvku v sekci Aktuality.