Stanoviska o existenci sítí

Podmínky vydávání stanoviska o uložení teplárenských sítí Ostrovské teplárenské, a.s. a jejich vytýčení v terénu.
 1. Vydání stanoviska o uložení teplárenských sítí zajišťuje pověřený pracovník technického útvaru. Stanovisko se vydává na základě žádosti zaslané v listinné formě. Elektronické podávání žádostí se s ohledem na povahu písemnosti nepřipouští.
 2. Cena za vydání stanoviska k existenci či neexistenci inženýrských sítí a podzemních zařízení ve správě Ostrovské teplárenské, a.s. je stanovena takto:
  – Sazba za každý jeden formát A4 technické mapy v měřítku 1:500 nebo 1:1000, která je součástí stanoviska činí 400 Kč bez DPH.
 3. Stanovisko o uložení teplárenských sítí bude předáno žadateli po úhradě ceny za vydání stanoviska.
 4. Cena za vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení ve správě Ostrovské teplárenské, a.s. v terénu zajišťované pracovníkem Ostrovské teplárenské, a.s. je stanovena takto:
  – Kalkulace na základě hodinové sazby pracovníka ve výši 400 Kč bez DPH (započítává se každá i započatá hodina).
 5. Skutečná cena za vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení ve správě Ostrovské teplárenské, a.s. v terénu bude stanovena na základě vynaloženého času příslušného pracovníka.
 6. Od plateb jsou osvobozeny subjekty poskytující bezplatně stanoviska stejného charakteru pro potřeby zajištění provozu Ostrovské teplárenské, a.s.
 7. Minimální výše úhrady odpovídá ceně za jednu celou jednotku z činností výše uvedených.