Informace o plánovaných a probíhajících projektech

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.3 etapa – Rekonstrukce dvou VS včetně přípojek – aktualizováno

Datum: 1. 3. 2014

 

Základní časové údaje
Podání žádosti o dotace na SFŽP – 25. 10. 2013
Obdržení akceptačního listu – 10. 1. 2014
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele – plánováno do konce března 2014
Otevírání obálek s nabídkami zájemců – plánováno polovina května 2014
Podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – plánováno polovina června 2014
Zahájení stavby VS 26 – plánováno červen 2014
Ukončení stavby VS 26 – plánováno říjen 2014
Zahájení stavby VS 28 – plánováno první čtvrtletí 2015
Ukončení stavby VS 28 – plánováno srpen 2015

 

Ostrovská teplárenská, a.s. (OT, a.s.) jako investor požádala v říjnu 2013 o finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, LI. výzva, Prioritní osa 2, Podoblast podpory 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických zdrojů včetně CZT ve výši 6,5 mil. Kč. Předpokládaná celková cena díla je odhadnuta na 12 mil. Kč.

Teplofikace 3.3 etapa je pokračováním koncepční změny – přechodu parního systému na horkovodní a započaté v r. 1999–2000  realizovanou I. etapou. Přechodem parního na horkovodní systém dojde ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a snížení emisní zátěže ovzduší. V průběhu této akce se plánuje zrekonstruovat 2 původní výměníkové stanice ve vlastnictví OT, a.s. a položit nové přívodní předizolované potrubí pro tyto výměníkové stanice.

V roce 2014 od června do října je naplánováno provést rekonstrukci výměníkové stanice VS 26 včetně přípojky a v následujícím roce 2015 VS 28 včetně přípojky. Rekonstrukce budou probíhat mimo topnou sezónu a mimo plánované každoroční odstávky teplárny v termínu 21. 7. – 25. 7. je uvažována maximálně 1 jednodenní odstávka rekonstruovaných výměníkových stanic, která bude dopředu ohlášena. Odběr teplé vody bude tedy mimo výše zmíněné odstávky nenarušen.

Aktualizace stavu únor 2015

V minulém roce (2014) byla zhotovitelem dle plánu položena nová horkovodní přípojka a zrekonstruována první výměníková stanice VS 26 – fotografe z průběhu a po dokončení akce jsou pod článkem. Podaná žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí schválena v plné výši. Akce je přibližně z 50 % dotována.

V letošním roce (2015) bude tato akce dokončena rekonstrukcí druhé stanice VS 28 umístěné v domě Hlavní 696-697. Zahájení prací je dle aktualizovaného harmonogramu plánováno na květen 2015 a ukončení na přelomu srpna a září 2015.

Foto z průběhu realizace

Foto z průběhu realizace

Fotografie VS 26 po dokončení rekonstrukce

 02 VS 26 finále         03 VS 26 finále