Aktuality

Přerušení dodávky teplé vody dne 22.5.2019 na okruhu VS 5a

Přerušení dodávky teplé vody dne 22.5.2019 na okruhu VS 5a

Vážení odběratelé,

dne 22.5.2019 od 7:30 hod – 14 hodin dojde k přerušení dodávky tepla pro čp. 706-12 a čp.1029-35, a to z důvodu nutných prací ve výměníkové stanici VS 5a.

Děkujeme za pochopení.

O.T., a.s.

 

Informace o zvýšení ceny tepla od 1. 1. 2019 k kategorii T1 a T2

Informace o zvýšení ceny tepla od 1. 1. 2019 k kategorii T1 a T2

Vážení odběratelé,

tímto bychom Vás chtěli informovat o zvýšení ceny tepla pro kategorie T1 (dodávka tepla ze zdroje) a T2 (dodávka tepla z primární sítě). Zvýšení ceny bude platné od 1.1.2019. Více informací  a zdůvodnění naleznete v příloze:

Informace o zvýšení ceny tepla od 1.1.2019 v kategorii T1 a T2 (soubor ke  stažení v PDF)

V Ostrově 23. 11. 2018

OT, a.s.

 

Nový Zpravodaj Ostrovské teplárenské, a.s.

Nový Zpravodaj Ostrovské teplárenské, a.s.

 

Zpravodaj OTas 2018-01 (PDF dokument ke stažení, 1,37 MB)

Nabídka zaměstnání na TP: strojník energetických zařízení

Nabídka zaměstnání na TP: strojník energetických zařízení

Ostrovská teplárenská, a.s., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na místo Strojník energetických zařízení.

Kvalifikační požadavky:

Absolvent střední průmyslové školy – obor strojírenství

nebo

absolvent jiné střední odborné školy technického zaměření s maturitou.

 

Výhodou: platné topičské zkoušky

základní svářečské zkoušky

řidičský průkaz sk. B

Nabízíme stabilní zaměstnání,  možnost stravování a jiné zaměstnanecké výhody.

Nekuřácké prostředí

 Kontakt : personální oddělení tel. 353 610 305, opatova@ostrovska-teplarenska.cz

Informace ke zvýšení ceny tepla od 1.9.2017.

Informace ke zvýšení ceny tepla od 1.9.2017.

Vážení občané města Ostrova,

představenstvo Ostrovské teplárenské, a.s. provedlo důkladnou prověrku ekonomické situace a vyhodnotilo současné i budoucí závazky společnosti. Na základě tohoto vyhodnocení bylo nezbytně nutné rozhodnout o zvýšení ceny tepla v sazbě T3 a T4 pro konečné odběratele o 5 % od 1.9.2017. Toto zdražení představuje nárůst nákladů na vytápění pro průměrný byt cca 70 Kč za měsíc, ale pro teplárnu je životně důležité.

Hlavní důvody:

Bez tohoto zvýšení by teplárna nemohla v budoucnu plnit závazky vůči bankám, pojišťovnám, dodavatelům a zaměstnancům.

  • Po předložení reálných ekonomických dat bance poskytující úvěry jsme byli upozorněni na nutnost zvýšení příjmů – toto bez nových významných odběrů tepla nelze řešit jinak než zvýšením ceny.
  • Snížení ceny tepla v roce 2014 se jeví jako populistické, neboť nebylo podloženo ekonomikou teplárny a představovalo snížení nákladů na vytápění pro průměrný byt cca 30 Kč za měsíc, což rozpočty domácností ani nezaregistrovaly, ale pro teplárnu to představovalo významný propad příjmů.
  • Cena tepla byla dlouhodobě dotována z rezerv na opravy, které se snížily za 4 roky z cca 40 mil. Kč na 10 mil. Kč. Rezervy byly někdy také využívány k nesmyslnému zvyšování zisku.
  • Inflace za období 2015–2017 by měla dosáhnout cca 3,5 %, ale cena tepla se nezvýšila.
  • Zvýšení ceny tepla od 1.1. 2018 o cca 2 % bylo navrženo v hospodářském plánu předloženém bance při jednání o úvěru a schváleném správní radou vedenou panem Bc. Čekanem.
  • Správní rada na začátku roku 2016 rozhodla o výstavbě nového uhelného kotle na místě nejmenšího stávajícího kotle K1 místo kotle K3. Toto rozhodnutí má za následek znehodnocení cca 14 mil. Kč investovaných v letech 2013-2015 do tohoto kotle, dále bylo nutno opravit za cca 2 mil. Kč kotel K3 aby mohl být provozován. Zejména to ale znamená, že do ukončení provozu kotle K3 bude muset být v teplárně zaměstnáno o 8 pracovníků více, než kdyby se ponechal kotel K1. Toto má za následek nárůst nákladů na mzdy v roce 2018 o cca 2,4 mil. Kč (cca 3,2 mil. Kč včetně odvodů) oproti plánu předloženému bance, přičemž plán byl v bance předkládán v době, kdy už bylo více jak půl roku rozhodnuto o zbourání kotle K1, tudíž byly vědomě předloženy nepravdivé údaje. Získání mzdových prostředků pro 8 pracovníků představuje podíl na zvýšení ceny tepla cca 2,9 %.
  • Přestože na průmyslové zóně byly postaveny nové továrny, nebyly napojeny na teplárnu a tím nedošlo k rozpočítání stálých nákladů na více odběratelů. Již jako zastupitel jsem navrhoval při prodeji pozemků na průmyslové zóně (vybíralo se z více zájemců), aby byly prodány za podmínky napojení nových objektů na teplárnu. Pro tento návrh z pěti členů tehdejší správní rady Ostrovské teplárenské hlasoval pouze jeden, ostatní byli proti (včetně předsedy správní rady Bc. Čekana).
  • Nové investice zásadním způsobem zvýšily odpisy, které nejsou pokryty odpovídajícím poklesem mzdových nákladů.

Z větších měst Karlovarského kraje byla cena tepla v Ostrově v letech 2015–2016 nejnižší, po zdražení bude na průměru cen v kraji. Vzhledem k relativně vysokým nárůstům průměrné mzdy za období 2015–2017, by zvýšení ceny tepla nemělo být pro rozpočty domácností významnou zátěží.

Velice mne mrzí, že první zásadní rozhodnutí, které muselo nové představenstvo udělat, bylo zvýšení ceny tepla. Kdyby se v minulých letech více hledělo na reálné ekonomické údaje a investovalo s větším rozmyslem, mohlo být zdražení podstatně nižší. Rozhodnutí o zdražení by muselo udělat vedení teplárny v jakémkoliv složení, neboť ekonomické údaje předkládané bance musí být pravdivé. V případě, že by správní rada pod vedením Bc. Čekana nerozhodla o změně umístění nového uhelného kotle (ekonomické vyhodnocení této změny bylo mnou několikrát požadováno, ale nikdy nebylo tehdejším statutárním ředitelem předloženo), mohlo být zvýšení ceny tepla jen cca 2 %.

Ing. Hrušovský Tibor

předseda představenstva

Ostrovská teplárenská, a.s.

 

Příloha: ceny tepla v Karlovarském kraji

Ceny Karlovarska

Uložit

Uložit

Zahnízdí sokoli na komíně teplárny?

Zahnízdí sokoli na komíně teplárny?

Datum: 24.2.2017

V únoru letošního roku byla na komín ostrovské teplárny osazena jedna hnízdní budka pro tyto ohrožené dravce.
Umístění budky na druhý nejvyšší ochoz teplárenského komína (pro zajímavost komín je vysoký 110 m) zajistili ve své režii pracovníci sdružení Alka Wildlife. Toto sdružení v rámci svých aktivit v celé republice pomáhá návratu těchto vzácných a užitečných dravců do přírody. Teplárna recipročně umožnila umístění budky bez jakýchkoli finančních požadavků. Příprava celé akce byla v předstihu konzultována s odborníky na ochranu životního prostředí. V minulosti hnízdili sokoli převážně ve skalách. Díky civilizačnímu tlaku však vhodných přirozených hnízdišť ubývá. Praktické zkušenosti ukazují, že sokoli úspěšně hnízdí na vysokých komínech např. tepláren, které jim poskytují vhodné podmínky k vyvedení mláďat.
Sokol stěhovavý funguje v přírodě jako určitá forma zdravotní policie. Sokoli také přirozeně snižují počty holubů, kteří nejsou ve městech příliš oblíbeni. Sokol stěhovavý je typickým příkladem ohrožení a následné ochrany přírody. Před rokem 1950 byla populace sokola v ČR poměrně silná. Od šedesátých let se jeho populace rapidně snižovala plošným používáním chemických prostředků proti škodlivému hmyzu v zemědělství, které se užívaly do 80. let. Od této doby se i díky aktivitám směřujícím k podpoře jeho hnízdění, počet sokolů v přírodě opět postupně zvyšuje. Dle dostupných údajů se v ČR pohybuje v současné době okolo 80 hnízdících párů. Ne každý ví, že si sokol v přírodě nestaví vlastní hnízdo a hnízdí někdy přímo na holé skále nebo ve hnízdě jiných ptáků. Informaci, že je sokol ve zvířecí říši nejrychlejším zvířetem většina z nás už slyšela, ale jaké rychlosti je schopen v letu skutečně dosáhnout? Odborné prameny hovoří až o rychlosti 300 km za hodinu při střemhlavém letu za kořistí.
Teď už jen musíme čekat, zda se sokolům nabízená budka a lokalita zalíbí a zda ozdobí komín teplárny svými leteckými přehlídkami. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že někdy v budce sokoli zahnízdí až v následujících letech, po jejím osazení. Poté zůstávají věrni dané lokalitě více let.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2017

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2017

Datum: 24.2.2017

Nejvýznamnějším dlouhodobým projektem, jehož realizace začala v minulém roce a který v současnosti naplno probíhá, je komplexní modernizace tepelného zdroje Ostrovské teplárenské, a.s., tedy vlastní teplárny. Potřeba modernizace je mj. dána stářím stávajících technologií, nevyhovující výkonovou skladbou kotlových jednotek a také novou legislativou, která přináší vyšší požadavky na úroveň energetických zařízení. Většina rozvojových aktivit plánovaných na rok 2017 se váže k tomuto rozsáhlému projektu. Z dlouhodobého hlediska bude rozsah prací a investic realizovaný v roce 2017 největší za celou dobu trvání projektu modernizace zdroje (modernizace zdroje bude dle našich plánů ukončena v r. 2020). Na rok 2017 máme naplánovánu výstavbu 2 nových kotlů. Jeden kotel bude plynový, bude sloužit zejména jako zdroj záložní v případě neplánovaného výpadku ostatních kotlů, a dále jako špičkovací zdroj v době extrémních mrazů. Dokončení plynového kotle plánujeme v průběhu prvního pololetí tohoto roku. Dále nás čeká v roce 2017 výstavba nového uhelného kotle, který bude postaven na pozici jednoho ze stávajících kotlů, a dále výstavba teplovodního akumulátoru tepla. Nasazení těchto technologií umožní efektivnější a ekonomičtější způsob provozování celého zdroje. Dokončení výstavby uhelného kotle a akumulátoru předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2018. Poté bude následovat zkušební provoz těchto zařízení.
Dále v rámci městských rozvodů v letošním roce plánujeme dílčí výměny sekundárních rozvodů a úpravu systému řízení některých výměníkových stanic.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.

Zapálení nového kotle na biomasu – reportáž Českého rozhlasu

Zapálení nového kotle na biomasu – reportáž Českého rozhlasu

Datum: 22.7.2016

Článek a reportáž Českého rozhlasu ke spuštění nového kotle na biomasu naleznete na http://www.rozhlas.cz/kv/zpravodajstvi/_zprava/1635319

Předkomplexní zkoušky nového kotle na biomasu zahájeny

Předkomplexní zkoušky nového kotle na biomasu zahájeny

Datum: 21.7.2016

Dne 21.7.2016 byl v Ostrovské teplárenské, a.s. poprvé zapálen a následně uveden do testovacího provozu nově budovaný kotel na dřevní štěpku. Moderní kotel splňuje všechny emisní normy a přináší do ostrovské teplárny variabilitu ve výběru paliva. Jeho zprovoznění dále obyvatelům Ostrova přinese také konec každoročních pětidenních odstávek dodávky teplé vody v letních měsících.

Cílem tohoto projektu byla výstavba zcela nového kotle, který je schopen autonomního provozu, nezávisle na stávající teplárně, a umožní tak postupnou výměnu dožívajících uhelných kotlů za nové technologie. Výstavba kotle započala v únoru 2016 a moderní kotel na biomasu bude do provozu plně zařazen v závěru roku 2016 po dokončení všech provozních zkoušek. Součástí projektu byla výstavba nové haly pro kotel, dále osazení vlastního technologického zařízení kotelny – kotle, výměníků pro výrobu tepla a technologie dvojstupňového čištění spalin, které odchází do komína. V areálu teplárny byla dále postavena váha na nákladní vozy se štěpkou a skládka na biomasu, která částečně využívá plochu původní uhelné skládky. Dále byl zakoupen speciální nakladač na dřevní štěpku. Lesní štěpka je dlouhodobě perspektivní palivo, dobře dostupné s ohledem na rozsáhlé lesní porosty v ekonomicky efektivní svozové vzdálenosti od Ostrova, které patří mezi obnovitelné zdroje a jehož využití je podporováno státem.

Zprovoznění nového kotle je velmi významná událost pro budoucnost teplárny z několika důvodů. Jedná se o ukončení první fáze modernizace výrobního zařízení ostrovské teplárny, která je naplánována na nejbližší roky. Zprovozňujeme moderní zařízení, které je šetrné vůči životnímu prostředí. Dostáváme možnost reagovat na výkyvy trhu s palivy a zvolit v dané době provozně nejvýhodnější variantu paliva.

Důvody modernizace celého zdroje jsou jak nová legislativa zpřísňující emisní limity, tak stáří původní technologie, která pochází z 70. a 80. let minulého století. Po dokončení celé modernizace zdroje Ostrovské teplárenské, a.s., která bude dokončena během několika následujících let vznikne nový moderní a flexibilní zdroj, který zajistí dlouhodobě efektivní, ekologickou a spolehlivou výrobu tepla pro zásobování odběratelů. Nový zdroj bude schopen využívat více druhů paliv (primárně biomasu – zbytkovou hmotu z těžby dřeva v okolních lesích a dále uhlí, s ohledem na blízkost uhelných pánví). Zvolená koncepce modernizace zdroje je v souladu se současnými trendy vývoje energetiky a umožní reagovat na vývoj energetického trhu v budoucnosti.

Nový kotel na biomasu

Nový kotel na biomasu

Pohled na nový kotle na biomasu (zelená budova), v pozadí stávající teplárna

Pohled na nový kotle na biomasu (zelená budova), v pozadí stávající teplárna

Slavnostní zapálení kotle - zleva Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov, Ing. Richard Horký, ředitel TTS Energo, dodavatel kotle, Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT,a.s.

Slavnostní zapálení kotle – zleva Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov, Ing. Richard Horký, ředitel TTS Energo, dodavatel kotle, Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT,a.s.

Článek z Karlovarského deníku

Článek z Karlovarského deníku

Článek převzatý z časopisu Svět průmyslu speciál 2/2016: Modernizace Ostrovské teplárenské, a.s.

Článek převzatý z časopisu Svět průmyslu speciál 2/2016: Modernizace Ostrovské teplárenské, a.s.

Datum: 31. 5. 2016

Článek ke stažení ve formátu PDF