Informace o plánovaných a probíhajících projektech

Projekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS – aktualizováno

Datum: 1. 3. 2014

 

Základní časové údaje
Podání žádosti o dotace na SFŽP – 18. 7. 2013
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele – 27. 12. 2013
Obdržení akceptačního listu – 10. 1. 2014
Otevírání obálek s nabídkami zájemců – 10. 2. 2014
Podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – plánováno do 14. 3. 2014
Zahájení stavby – plánováno do 31. 3. 2014
Ukončení stavby – plánováno do 15. 11. 2014

 

Ostrovská teplárenská, a.s. (OT, a.s.) jako investor požádala v červenci 2013 o finanční podporu v rámci Operačního programu životního prostředí, LI. výzva, Prioritní osa 2, Podoblast podpory 2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických zdrojů včetně CZT ve výši 19,8 mil. Kč. Předpokládaná celková cena díla je odhadnuta na 37 mil. Kč bez DPH.

Teplofikace 3.2 etapa je pokračováním koncepční změny – přechodu parního systému na horkovodní a započaté v r. 1999–2000 realizovanou I. etapou. Přechodem parního na horkovodní systém dojde ke zhospodárnění a zkvalitnění dodávky tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a snížení emisní zátěže ovzduší. V průběhu této akce se plánuje zrekonstruovat celkem 7 výměníkových stanic v okolí Lidické ulice, z toho 5 ve vlastnictví OT, a.s. a položit nové přívodní předizolované potrubí pro tyto výměníkové stanice. Celková délka trasy nově pokládaných rozvodů je 1243 m. Dokončením této etapy bude převedeno na horkovodní systém přibližně 90 % tepelných rozvodů ve městě.

V průběhu akce budou rekonstruované výměníky napájeny z provizorního rozvodu. Mimo pravidelnou každoroční pětidenní odstávku v termínu 21. 7. – 25. 7. 2014 se u rekonstruovaných výměníkových stanic předpokládá jedna jednodenní odstávka dodávky tepla pro přepojení na provizorní rozvod.

OT, a.s. také uveřejnila informace o této plánované akci v Ostrovském měsíčníku. Konkrétně v lednovém a v březnovém vydání, ve kterém byl článek věnován dopravním opatřením v průběhu akce. Na obě tyto vydaní odkazují následující internetové odkazy:

Odkaz na lednové vydání Ostrovského měsíčníku: http://www.dk-ostrov.cz/om/1-14.pdf
Odkaz na březnové vydání Ostrovského měsíčníku: http://www.dk-ostrov.cz/om/3-14.pdf

Níže je zobrazen plánovaný plán dopravních opatření uvedený v Ostrovském měsíčníku:

Aktualizace stavu – prosinec 2014

Akce byla v listopadu úspěšně dokončena podle plánu. Podaná žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí schválena v plné výši přibližně 50 % nákladů a ke konci roku 2014 byla dotace proplacena. Děkujeme všem zúčastněným za hladký průběh stavby a všem občanům, kterých se tato akce dotkla, se omlouváme za komplikace, které tato akce nevyhnutelně přinesla.

04 3.2 etapa finále 05 3.2 etapa finále 06 3.2 etapa finále