Aktuality, Informace o plánovaných a probíhajících projektech

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2017

Datum: 24.2.2017

Nejvýznamnějším dlouhodobým projektem, jehož realizace začala v minulém roce a který v současnosti naplno probíhá, je komplexní modernizace tepelného zdroje Ostrovské teplárenské, a.s., tedy vlastní teplárny. Potřeba modernizace je mj. dána stářím stávajících technologií, nevyhovující výkonovou skladbou kotlových jednotek a také novou legislativou, která přináší vyšší požadavky na úroveň energetických zařízení. Většina rozvojových aktivit plánovaných na rok 2017 se váže k tomuto rozsáhlému projektu. Z dlouhodobého hlediska bude rozsah prací a investic realizovaný v roce 2017 největší za celou dobu trvání projektu modernizace zdroje (modernizace zdroje bude dle našich plánů ukončena v r. 2020). Na rok 2017 máme naplánovánu výstavbu 2 nových kotlů. Jeden kotel bude plynový, bude sloužit zejména jako zdroj záložní v případě neplánovaného výpadku ostatních kotlů, a dále jako špičkovací zdroj v době extrémních mrazů. Dokončení plynového kotle plánujeme v průběhu prvního pololetí tohoto roku. Dále nás čeká v roce 2017 výstavba nového uhelného kotle, který bude postaven na pozici jednoho ze stávajících kotlů, a dále výstavba teplovodního akumulátoru tepla. Nasazení těchto technologií umožní efektivnější a ekonomičtější způsob provozování celého zdroje. Dokončení výstavby uhelného kotle a akumulátoru předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2018. Poté bude následovat zkušební provoz těchto zařízení.
Dále v rámci městských rozvodů v letošním roce plánujeme dílčí výměny sekundárních rozvodů a úpravu systému řízení některých výměníkových stanic.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.