Aktuality

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2016

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás jménem Ostrovské teplárenské, a.s., informoval o našich plánech a připravovaných aktivitách v roce 2016.
Nejdříve pro připomenutí zrekapituluji rok 2015. Byl úspěšně dokončen dlouhodobý projekt změny topného média u primárních rozvodů ve městě a to z páry na horkou vodu. V rámci této akce byla v loňském roce, s využitím evropských dotací, provedena výměna hlavního parního přivaděče vedoucího z teplárny do centra města za nové moderní horkovodní potrubí. Dále byla v teplárně vybudována v rámci této akce zcela nová tzv. hlavní výměníková stanice pro zásobování celého města a proběhla také rekonstrukce několika dalších předávacích stanic ve městě. Jak tato nejrozsáhlejší akce, tak i další investice realizované v loňském roce proběhly v souladu s našimi plány.
Letošní rok nebude oproti tomu minulému z hlediska rozsahu investiční činnosti OT, a.s. o mnoho skromnější. Nejvýznamnější letošní plánovanou akcí je výstavba nového kotle na biomasu v areálu teplárny. Jedná se o první fázi modernizace zdroje OT, a.s. Nový kotel bude na spalování dřevní štěpky, které je s ohledem na rozsáhlé lesní porosty v ekonomicky efektivní svozové vzdálenosti dostatek a je dlouhodobě perspektivním palivem mj. v souladu s trendy státní finanční podpory, která je při spalování biomasy poskytována. Postaven bude vedle objektu stávající kotelny jako naprosto samostatný zdroj, tak aby bylo možné následně po jeho dokončení zahájit další etapy modernizace stávajícího zdroje OT, a.s., při zachování nepřetržitého zásobování našich odběratelů tepelnou energií. Shodné kotle na biomasu jsou provozovány v několika lokalitách jak v ČR, tak i v dalších evropských zemích. Zprovoznění nového kotle předpokládáme ve 3. čtvrtletí tohoto roku.
Po dokončení celkové modernizace zdroje OT, a.s., která je naplánována na 5 let, vznikne nový moderní a flexibilní zdroj, který zajistí dlouhodobě efektivní a spolehlivou výrobu tepla pro zásobování našich odběratelů. Zdroj bude schopen využívat více druhů paliv (primárně biomasu a dále uhlí, s ohledem na blízkost uhelných pánví). Zdroj bude moci reagovat pružně na případnou změnu cen paliv a využívat tak vždy cenově nejvýhodnější palivovou základnu.
Dále plánujeme vybudovat přípojku tepla pro nově vznikající areál integrovaného záchranného systému podél Jáchymovské ulice proti Tescu a realizaci přípojky tepla pro nové bytové domy v Severní ulici.
O realizaci výše uvedených akcí a o případných dalších novinkách Vás budeme informovat.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.