Ostrovská teplárenská

Ochrana životního prostředí

Vzhledem k celkovému instalovanému tepelnému příkonu patří Ostrovská teplárenská, a. s. dle platné legislativy mezi zvláště velké zdroje znečištění. Závazné ekologické limity pro další období ve všech oblastech činnosti ovlivňujících životní prostředí jsou stanoveny integrovaným povolením vydaným v roce 2006 Krajským úřadem Karlovarského kraje a aktualizovaným v roce 2009 a 2013. Všechny stanovené ukazatele a emisní limity byly splněny. Zajištění plnění emisních limitů pro oxid siřičitý je realizováno spalováním hnědého uhlí s nízkým obsahem síry na základě smlouvy s dodavatelem paliva. Významným příspěvkem pro zlepšení životního prostředí je i kogenerační výroba elektrické energie, kdy dochází k lepšímu využití primárního paliva než při oddělené výrobě tepla a elektrické energie.