PROJEKT PHARE CZ 9701.02.03. – Ostrov, teplofikace – I. etapa

 

Ostrovská teplárenská, a.s. jako investor získala grant programu Phare CBC 97 ve výši 1,24 mil. EUR. Projekt tvořily dvě samostatné části, rekonstrukce rozvodů a výměníkových stanic a rekonstrukce kotlů v teplárně.

Cílem rekonstrukce rozvodů a výměníkových stanic byla koncepční změna v zásobování teplem části města Ostrov. Jedná se o přechod z parního média na horkovodní. Projekt potrubních rozvodů řešil náhradu zastaralého parního a kondenzátního potrubí horkovodním s teplotním spádem 130/70 °C použitím moderní bezkanálové technologie. Dimenze potrubních rozvodů z místa napojení v centrální výměníkové stanici je 2 × DN 250 a postupně se snižuje dle potřeby tepla až na 2 × DN 80.

Součástí stavby byla rekonstrukce parní přípojky o délce cca 115 m, o dimenzi parního potrubí 2 × DN 250, kondenzátního potrubí DN 100.

Stávající výměníková stanice VS 56 byla rekonstruována na centrální výměníkovou stanici systému pára – voda o výkonu cca 20 MW, která slouží pro přípravu horké vody (primérní topná voda) jako zdroje tepla pro sekundární výměníkové stanice. Bylo rekonstruováno 11 sekundárních VS o výkonu v rozsahu ca 150–3000 KW, kde je připravována topná voda s teplotním spádem 90/70 °C sloužící pro vlastní vytápění a přípravu TUV. Měření a regulace řeší řízení primární výměníkové stanice pára – voda a sekundárních stanic voda – voda mikroprocesorovým regulátorem buď autonomně nebo dle pokynů obsluhy prostřednictvím inteligentního displeje nebo z centrálního dispečinku teplárny.

Přechodem z parního rozvodu na horkovodní dojde na rekonstruovaném úseku ke snížením tepelných ztrát v rozvodech oproti stavu před rekonstrukcí o cca 35 %.

Stavba byla zahájena v srpnu 1999 a dokončena v červenci 2000, což znamená, že dílo bylo provedeno za 12 měsíců, a to i přes obtížné podmínky dané hustotou stávajících inženýrských sítí. V roce 1999 byla realizována rekonstrukce výměníkové stanice VS 56 a byla položena část nových potrubních rozvodů. Celé dílo bylo realizováno při minimálním omezení dodávek tepla a teplé užitkové vody. Dílo bylo provedeno ve velmi dobré kvalitě. Realizace projektu probíhala podle mezinárodních pravidel pro program PHARE.

Cílem rekonstrukce kotlů byla ekologizace a zvýšení účinnosti kotlů. Rekonstrukce kotle K3 byla provedena v roce 1997, kotle K2 v roce 2000.

Základní časové údaje:
 • 25. 8. 1996 – podání přihlášky do programu Phare CBC 97
 • 6. 5. 1997 – schválení příspěvku z programu Phare ve výši 1, 240 mil. EUR
 • 18. 12. 1997 – podepsání finančního memoranda k projektům Phare CBC 1997 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropskou komisí
 • 18. 2. 1998 – podepsání smlouvy o spolufinancování projektu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ostrovskou teplárenskou, a. s.
 • 1.–5. 6. 1998 – školení pro investory
 • 18. 8. 1998 – předání zpracované tendrové dokumentace ke schválení
 • 10. 2. 1999 – vyhlášení výběrového řízení na realizaci rozvodů
 • 29.–30. 3. 1999 – zasedání komise pro hodnocení nabídek
 • 3. 6. 1999 – schválení hodnotící zprávy a výsledku výběrového řízení Delegací evropské komise v Praze
 • 26. 7. 1999 – podepsání kontraktu
 • 25. 10. 2000 – slavnostní ukončení projektu