Aktuality

Informace ke zvýšení ceny tepla od 1.9.2017.

Vážení občané města Ostrova,

představenstvo Ostrovské teplárenské, a.s. provedlo důkladnou prověrku ekonomické situace a vyhodnotilo současné i budoucí závazky společnosti. Na základě tohoto vyhodnocení bylo nezbytně nutné rozhodnout o zvýšení ceny tepla v sazbě T3 a T4 pro konečné odběratele o 5 % od 1.9.2017. Toto zdražení představuje nárůst nákladů na vytápění pro průměrný byt cca 70 Kč za měsíc, ale pro teplárnu je životně důležité.

Hlavní důvody:

Bez tohoto zvýšení by teplárna nemohla v budoucnu plnit závazky vůči bankám, pojišťovnám, dodavatelům a zaměstnancům.

  • Po předložení reálných ekonomických dat bance poskytující úvěry jsme byli upozorněni na nutnost zvýšení příjmů – toto bez nových významných odběrů tepla nelze řešit jinak než zvýšením ceny.
  • Snížení ceny tepla v roce 2014 se jeví jako populistické, neboť nebylo podloženo ekonomikou teplárny a představovalo snížení nákladů na vytápění pro průměrný byt cca 30 Kč za měsíc, což rozpočty domácností ani nezaregistrovaly, ale pro teplárnu to představovalo významný propad příjmů.
  • Cena tepla byla dlouhodobě dotována z rezerv na opravy, které se snížily za 4 roky z cca 40 mil. Kč na 10 mil. Kč. Rezervy byly někdy také využívány k nesmyslnému zvyšování zisku.
  • Inflace za období 2015–2017 by měla dosáhnout cca 3,5 %, ale cena tepla se nezvýšila.
  • Zvýšení ceny tepla od 1.1. 2018 o cca 2 % bylo navrženo v hospodářském plánu předloženém bance při jednání o úvěru a schváleném správní radou vedenou panem Bc. Čekanem.
  • Správní rada na začátku roku 2016 rozhodla o výstavbě nového uhelného kotle na místě nejmenšího stávajícího kotle K1 místo kotle K3. Toto rozhodnutí má za následek znehodnocení cca 14 mil. Kč investovaných v letech 2013-2015 do tohoto kotle, dále bylo nutno opravit za cca 2 mil. Kč kotel K3 aby mohl být provozován. Zejména to ale znamená, že do ukončení provozu kotle K3 bude muset být v teplárně zaměstnáno o 8 pracovníků více, než kdyby se ponechal kotel K1. Toto má za následek nárůst nákladů na mzdy v roce 2018 o cca 2,4 mil. Kč (cca 3,2 mil. Kč včetně odvodů) oproti plánu předloženému bance, přičemž plán byl v bance předkládán v době, kdy už bylo více jak půl roku rozhodnuto o zbourání kotle K1, tudíž byly vědomě předloženy nepravdivé údaje. Získání mzdových prostředků pro 8 pracovníků představuje podíl na zvýšení ceny tepla cca 2,9 %.
  • Přestože na průmyslové zóně byly postaveny nové továrny, nebyly napojeny na teplárnu a tím nedošlo k rozpočítání stálých nákladů na více odběratelů. Již jako zastupitel jsem navrhoval při prodeji pozemků na průmyslové zóně (vybíralo se z více zájemců), aby byly prodány za podmínky napojení nových objektů na teplárnu. Pro tento návrh z pěti členů tehdejší správní rady Ostrovské teplárenské hlasoval pouze jeden, ostatní byli proti (včetně předsedy správní rady Bc. Čekana).
  • Nové investice zásadním způsobem zvýšily odpisy, které nejsou pokryty odpovídajícím poklesem mzdových nákladů.

Z větších měst Karlovarského kraje byla cena tepla v Ostrově v letech 2015–2016 nejnižší, po zdražení bude na průměru cen v kraji. Vzhledem k relativně vysokým nárůstům průměrné mzdy za období 2015–2017, by zvýšení ceny tepla nemělo být pro rozpočty domácností významnou zátěží.

Velice mne mrzí, že první zásadní rozhodnutí, které muselo nové představenstvo udělat, bylo zvýšení ceny tepla. Kdyby se v minulých letech více hledělo na reálné ekonomické údaje a investovalo s větším rozmyslem, mohlo být zdražení podstatně nižší. Rozhodnutí o zdražení by muselo udělat vedení teplárny v jakémkoliv složení, neboť ekonomické údaje předkládané bance musí být pravdivé. V případě, že by správní rada pod vedením Bc. Čekana nerozhodla o změně umístění nového uhelného kotle (ekonomické vyhodnocení této změny bylo mnou několikrát požadováno, ale nikdy nebylo tehdejším statutárním ředitelem předloženo), mohlo být zvýšení ceny tepla jen cca 2 %.

Ing. Hrušovský Tibor

předseda představenstva

Ostrovská teplárenská, a.s.

 

Příloha: ceny tepla v Karlovarském kraji

Ceny Karlovarska

Uložit

Uložit